Usługi - Adwokat Magdalena Wieczorek

Idź do spisu treści

Menu główne

UsługiZakres oferowanych usług


Klienci indywidualni


Pomoc prawna obejmuje porady oraz reprezentację w sprawach z zakresu m.in.:

* prawa karnego (w tym np. prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę i policję, postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego; sporządzenie  tzw. „prywatnych” aktów oskarżenia; reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym; występowanie  w charakterze oskarżyciela posiłkowego; powództwa adhezyjne; sprawy karnoskarbowe i o wykroczenia);

*  prawa cywilnego i gospodarczego (m.in. sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy dotyczące nieruchomości, postępowania nieprocesowe np. o podział majaku wspólnego, sprawy związane z funkcjonowaniem spółek i inne);

*  prawa rodzinnego (w szczególności: rozwody, alimenty, ustalenie i zaprzeczenia ojcostwa, przysposobienia, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalanie kontaktów i inne);

*  prawa spadkowego (np. sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku, roszczeń osób wydziedziczonych, zabezpieczania spadku itp.);

*  prawa pracy (obejmuje: spawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych (np. ekwiwalentu za urlop), sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o sprostowanie świadectwa pracy itp.);

* prawa ubezpieczeń społecznych (odwołania o decyzji organów rentowych oraz od decyzji lekarzy orzeczników i inne);

*  postępowania egzekucyjnego (m.in.: skargi na czynności komornika, wnioski o wyłącznie spod egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne).Przedsiębiorcy


Kancelaria zajmuje się m.in.:

*  prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców,

* sporządzaniem  opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo sądowe,

* przygotowywaniem projektów umów oraz pomocą w negocjowaniu i konsultowanie kontraktów handlowych.

Nadto, oferta obejmuje pomoc w rozpoczęciu działalności tj. zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego